Новини
СТАНОВИЩЕ на Съюза на евангелските съборни църкви в България относно промени в законодателството на Р България, които противоречат на на шите религиозни права и свободи
19.12.2019 г.

Съюзът на Евангелските съборни църкви, базирайки се на символите на вярата на вселенските събори на Църквата, подкрепя неприкосновеността и целостта на семейството като институция, създадена от в семогъщия Бог и държи за запазването му като традиционна ценност в нашето общество. 
Ние утвърждаваме библейската истина, че семейството се съставлява от един мъж, една жена и техните деца и това е неделима клетка на обществото. То е изиграло основна роля за съхранението на нашия народ и християнската вяра през вековете. Ние сме притеснени и изразяваме нашето несъгласие с направените множество поправки в закони, които са публикувани в брой 24 на Дъ ржавен вестник от 22.03.2019 г. ( „ Закон за социалните услуги “ ), в брой 37 от 07.05.2019 г. ( „ Постановление 104 “ от 02. 06.2019 г.) и др. В така променените закони и постановления виждаме нарушение на сво ите права и религиозни свободи. 
 
Също така ние изразяваме категорично несъгласие с опита детето да се откъсне от своето семейство като носител на специални права, които да бъдат защитавани от държавни чиновници. При наличие на истинско физическо ил и сексуално насилие спрямо дете системата не трябва да наказва детето, като го откъсва от близките му, но тряб ва да накаже и изведе насилника далеч от неговата жертва. 
Ние сме категорично против нововъведените неясни и подлежащи на крайно субективно тълкуване формулировки на важни понятия като „насилие“, „емоционално насилие“, „дете в риск“, „права“ и др. 
 
Ние изразяваме категорично несъгласие с опита да се наруши неприкосновеността на семейството чрез анонимни доноси, нахлуване в личното и жизнено пространство. 
 
Ние абсолютно отхвърляме определенията за деца в риск, заложени в законодателните промени, и заявяваме открито, че извеждането на деца от техните семейства поради причини на бедност, малка жилищна площ, отсъствия от училище, религиозно възпитание, болест на р одител, липса на баща или майка е криминално нарушение срещу семейството и теж ко посегателство срещу децата. 
 
Ние сме категорично против въвеждането на ранно сексуално образование в детските градини и училища , защото то е вредно за физическото, емоционално то и духовно то развитие и здраве на децата, противоречи на традиционните християнски ценности на нашето общество и превръща децата ни в лесна жертва на педофилията. 
 
Ние сме категорично против прокарването на джендър пропагандата в детските градини и училищата под формата на различни програми за себеопознаване и „превенция“ на насилието. Джендър идеологията отрича връзката между биологичния пол и сексуалната идентичност , затова е особено вредна за личностното развитие на децата. Тя има дългосрочни пагубни последствия върху психиката, духовното развитие и физическото им здраве. Разпространяването на тази идеология нарушава нашите религиозни права да възпитаваме децата си в трад иционните християнски ценности. 
 
Ние считаме, че най-добрия т интерес на детето е то да бъде отглеждано и възпитавано от своите родители, а не принудително откъсвано от всички близки за него хора. 
 
Ние считаме, че здравото семейство е основа и гръбнак на всяко свободно и проспериращо общество, затова заставаме в подкрепа на целостта, неприкосновеността и свободата на семейството. 
 
Ние настояваме да се оттеглят всички поправки и да се направи пълна ревизия на семейното законодателство от 2000 г. насам. Тъй като верските общности са пряко заинтересовани, държим да участваме заедно с родителски организации в обсъждането на всякакви законопроекти, касаещи семейството. 
 
Бог да пази семействата ни и България! 
Съюз на евангелските съборни църкви 
пастир Георги Желев – председател